Traning and Education

Zawartość Szkolenia

EHEDG zapewnia standardową europejską platformę dla szkolenia i edukacji w zakresie higienicznego przetwarzania i konstruowania, która oparta jest na modułach szkoleniowych, w których znajduje się zebrana wiedza z przewodników EHEDG i innych publikacji opracowanych przez EHEDG.

Szkolenia międzynarodowe EHEDG są prowadzone w języku angielskim oraz są oferowane w językach lokalnych krajów należących EHEDG i odbywają się kilka razy w roku w różnych miejscach w Europie i poza jej granicami. Kursy te są szczególnie polecane pracownikom wszystkich szczebli w ramach określonych Grup Docelowych, którym przekazuje się najnowszą wiedzę z EHEDG z pierwszej ręki.

Podstawowy Kurs EHEDG w Projektowaniu Higienicznym
Cele

Celem tego kursu jest rozwijanie świadomości i wiedzy ogólnej na temat spełniania warunków dla higienicznego projektowania wyposażenia i urządzeń, zwłaszcza w odniesieniu do żywności i napojów, ale również dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, biotechnologii i przemysłu chemicznego. Kurs ma na celu:

 • Rozwijanie świadomości i wiedzy na temat organizacji EHEDG, a także Konstrukcji Higienicznych i certyfikacji
 • Wyjaśnienia korzyści i znaczenia Konstrukcji Higienicznych
 • Dostarczenia ogólne wiedzy i zrozumienia dotyczących kluczowych kryteriów dla Higienicznego Projektowania urządzeń i obiektów.

Minimalny czas trwania kursu podstawowego EHEDG na temat Higienicznego Projektowania wynosi od 5 do 8 godzin (z wyłączeniem czasu na kawę i obiad). Kurs może być zaplanowany w jeden dzień lub dwa razy po pół dnia. Wszyscy wykładowcy są autoryzowanymi szkoleniowcami EHEDG.

Moduły Szkoleniowe

Każdy moduł szkoleniowy jest oparty na odpowiednim doborze Przewodników EHEDG. Każdy moduł zawiera listę najważniejszych kluczowych zagadnień, ważnych dla zapewnienia skutecznego i jednolitego procesu edukacyjnego, w celu przekazania uczestnikom tego szkolenia wiedzy z EHEDG dotyczącej Podstaw Projektowania Higienicznego.

Niżej wymienione moduły szkoleniowe obejmują zagadnienia:

 • Wprowadzenie do EHEDG
 • Wymogi Prawne
 • Zagrożenia w projektowaniu higienicznym
 • Kryteria projektowania higienicznego
 • Materiały konstrukcyjne
 • Czyszczenie i dezynfekcja
 • Budynki i jego podział procesowy
Zaawansowany Kurs EHEDG w Projektowaniu Higienicznym
Cele

Celem tego kursu jest dostarczenie wiedzy oraz pokazanie konstrukcji higienicznych urządzeń i technicznych aspektów higienicznych ważnych, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego, a także w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, biotechnologii i chemicznym. Kurs ma na celu:

 • rozwijanie świadomości i wiedzy na temat Organizacji EHEDG
 • wyjaśnienie korzyści i znaczenia Konstrukcji Higienicznych
 • przedstawienia i zrozumienia kluczowych kryteriów dla Konstrukcji Higienicznych urządzeń i obiektów, w tym szczegółowych rozwiązań projektowych
 • przekazanie kluczowych zagadnień szkoleniowych (KZS) ze wszystkich odpowiednich przewodników EHEDG, a także z pomocy dydaktycznych EHEDG takich jak, moduły szkoleniowe, przykładowe rozwiązania i kasety wideo.
 • pokazanie i zwrócenie uwagi na problemy z praktycznego punktu widzenia. Fundamentalne kwestie teoretyczne dla różnych kwestii są podane w skrócie i w zwartej formie oraz w sposób odnoszący się do przykładów z praktyki pokazanych na rysunkach, próbkach i kasetach wideo. W celu osiągnięcia oczekiwanych efektów szkoleniowych, preferowane są małe grupy uczestników takiego kursu

Minimalny czas trwania Zaawansowanego Kursu EHEDG na temat Higienicznego Projektowania wynosi 20 godzin (3 lub 4 dni). Wszyscy wykładowcy tego kursu są Autoryzowanymi Szkoleniowcami EHEDG. Uczestnicy kursu mogą brać udział w egzaminie końcowym i otrzymać zaświadczenie o jego pomyślnym zakończeniu, jeśli uzyskają na co najmniej 70% pytań, poprawne odpowiedzi oraz uzyskują możliwość opublikowania swoich nazwisk na stronie internetowej EHEDG wśród Uczestników z Certyfikatem.
 

Moduły Szkoleniowe

Każdy moduł szkoleniowy jest oparty na odpowiednim doborze Przewodników EHEDG, z których niektóre z nich mogą być łączone ze względu na osiągnięcie całościowego efektu szkolenia. Każdy moduł zawiera listę najważniejszych kluczowych zagadnień, ważnych dla zapewnienia skutecznego i jednolitego procesu edukacyjnego, w celu przekazania uczestnikom tego szkolenia wiedzy z EHEDG dotyczącej podstaw projektowania higienicznego. Wymienione niżej moduły zawierają następujące zagadnienia:

 • Wymagania prawne
 • Zagrożenia w projektowaniu higienicznym
 • Kryteria projektowania higienicznego
 • Materiały konstrukcyjne
 • Spawanie stali nierdzewnych
 • Uszczelnienia statyczne i złączenia
 • Zawory
 • Pompy i homogenizatory
 • Czyszczenie i dezynfekcja
 • Budynek i jego podział procesowy
 • Instalacje, utrzymanie i smary
 • Kryteria projektowania higienicznego wyposażenia do przetwarzania materiałów suchych
 • Weryfikacja konstrukcji higienicznych.
 • Metody badań i certyfikacji
 • Aspekty Higieniczne Konstrukcji w typowych komponentów takich jak: Czujniki, Maszyny Pakujące
 • Aspekty procesowe takie jak: Reologia, Termodynamika, Procesy Aseptyczne
Studium Przypadku

W zależności od docelowego efektu szkolenia, realizacja kursu może obejmować inne zagadnienia, np. odpowiedni dobór materiału (zgodność z przepisami itd.) lub ćwiczenia dotyczące budynku (podział na strefy procesowe, drogi dla personelu i transportu materiałów itp.). Moduły szkoleniowe EHEDG są wspierane przez studium przykładów z praktycznych przypadków w celu identyfikacji np. powierzchni kontaktu oraz błędów popełnionych w projektowaniu i przez propozycje dotyczące poprawy w tych miejscach, przy pomocy rysunków, wybranych rysunków technicznych, w tym na różnych przekrojach i / lub rysunkach 3D urządzeń lub ich części składowych (zawory, pompy, itd.), jak również na Schemacie Instalacji Rurowej wraz z Oprzyrządowaniem . Studium przypadku jest również pokazywane na sprzęcie fizycznym dostarczonym przez szkoleniowca.