Traning and Education

Często Zadawane Pytania na temat Badań i Certyfikacji

Jakie typy urządzeń mogą być certyfikowane?
  • Obydwa typy urządzeń tj. otwarte i zamknięte stosowane w liniach technologicznych przetwarzania żywności, mogą być certyfikowane. EHEDG publikuje listę wszystkich urządzeń, który zostały już certyfikowane.

  • Chociaż nie ma ograniczeń co do złożoności urządzeń, to jednak zazwyczaj tylko małe, pojedyncze elementy są certyfikowane zamiast dużych i złożonych maszyn lub systemów przetwórczych.

  • Podczas certyfikacji urządzeń otwartych, Wszystkie powierzchnie urządzenia są oceniane jako powierzchnie kontaktu z produktem i muszą spełniać wszystkie kryteria projektowania higienicznego, znajdujące się w odpowiednich dokumentach EHEDG.

  • Obecnie, ze względu na ograniczenia w badaniu skuteczności czyszczenia (CIP), można badać tylko urządzenia zamknięte, połączone rurami, o średnicy zewnętrznej  od 25 mm (ok. 1 cala) do 75 mm (ok. 3 cal.
Jak dla certyfikacji są oszacowane te same elementy wyposażenia lecz o różnych rozmiarach?


Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie rozmiary tego samego elementu wyposażenia muszą być oceniane na podstawie dokumentacji projektowej oraz badania CIP, przed certyfikacją. Jednak w kilku przypadkach, w których w dokumentacji projektowej urządzenia, zostały potwierdzone przez Autoryzowany Instytut Badawczy EHEDG możliwości zmiany wymiarów elementów, wówczas do oceny może być używany tylko jeden rozmiar do certyfikacji w całym zakresie jego zmian. W większości przypadków, urządzenia nie posiadają możliwości zamienności elementów o innych wymiarach. Obecnie jedyną alternatywą jest badanie każdego rozmiaru elementu przez modelowanie, przy użyciu Komputerowego Badania Dynamiki Płynów (CFD), w celu dokonania wyboru takiego rozmiaru do badań, który może być najtrudniejszy do oszacowania skuteczności czyszczenia, na podstawie naprężeń ścinających na ścianach i wymiany płynu w obszarach krytycznych. Jeżeli wybrany rozmiar elementu będzie posiadał cechy, które zostały potwierdzone w badaniach CIP, wówczas elementy o wyższych naprężeniach ścinających i wymianie płynu w krytycznych obszarach, mogą również zostać rozważone do certyfikacji i wymienione na tym samym certyfikacie.

Dlaczego niektóre urządzenia wymagają badania CIP do certyfikacji?

Wszystkie zamknięte części urządzeń, które są połączone poprzez rurociągi, np pompy, zawory i wbudowane tam czujniki, muszą być badane zgodnie z metodą opisaną w dokumencie EHEDG Dok. 2. To badanie jest badaniem sprawdzającym, w którym w konstrukcji higienicznej, identyfikuje się obszary zawierające szczeliny, w których mogą osadzić się zanieczyszczenia i mikroorganizmy, które nie są łatwe do oczyszczenia ze względu na dynamikę przepływu cieczy.

Dlaczego niektóre urządzenia nie wymagają badania CIP dl certyfikacji?

Zamknięte urządzenia, które są w pełni zgodne z wymaganiami higienicznymi w projektowaniu, mogą być certyfikowane bez badań CIP. Przykładami są rurociągi lub czujniki ciśnienia bez uszczelnień elastomerowych.

Czym jest badanie skuteczności czyszczenia, badanie CIP i badanie Doc.2?

Określenia te są stosowane zamiennie i odnoszą się do "metody oceny zdolności czyszczenia w urządzeniach przetwórstwa spożywczego", opisanej w Dokumencie 2 EHEDG, opublikowanym przez EHEDG. Ta metoda jest podstawowym badaniem sprawdzającym konstrukcje higieniczne. Jest ona stosowana do określenia, czy obszary (lub cechy) elementu wyposażenia są "łatwe do czyszczenia", przez  ich porównanie do wyników badań z tymi, które otrzymano z badań standardowej rury, zabrudzonej i czyszczonej w tym samym teście. Ze względu na właściwą zmienność w czyszczeniu wyposażenia, badanie to musi być powtórzone z powodzeniem co najmniej 3 razy dla urządzenia, aby zostało ono zakwalifikowane do certyfikacji. Badanie to jest wymagane dla urządzeń zakwalifikowanych do certyfikacji jako typ EL kategoria I i  EL kategoria I Aseptyczna.

Jakie różnice są między certyfikatami EL Kategorii I, EL Kategorii I AUX, i EL Kategorii II ?

Kategoria EL I jest tylko dla urządzeń zamkniętych, przeznaczonych do czyszczenia cieczami (CIP), które mogą być badane przy użyciu metody (CIP) Dok. 2. Kategoria EL I AUX jest dla certyfikacji wyposażenia pomocniczego otwartego, który w zamierzeniu jest czyszczony cieczami (CIP), ale nie badany. Kategoria EL II jest dla wyposażenia, które ma być oczyszczone płynami, ale musi być przed czyszczeniem rozebrane lub zdemontowane.

Czy jest możliwość badania skuteczności czyszczenia urządzeń otwartych?

Nie. Ponieważ urządzenia otwarte nie mogą być obecnie badane na skuteczność czyszczenia, wobec tego, otwarte urządzenia przeznaczone do czyszczenia przy pomocy cieczy, mogą być uznane jedynie jako Kategoria EL I AUX lub Kategoria EL II. Urządzenia otwarte przeznaczone do czyszczone na sucho mogą być tylko certyfikowane jako Kategoria ED I lub Kategoria ED II.

Dlaczego Certyfikaty EHEDG wymagają Rocznego Przedłużenia i Odnowienia po 5 latach ?
  • Coroczny proces przedłużenia okresu ważności certyfikatu, daje pewność EHEDG, że jego posiadacz, nie zmienił konstrukcji urządzenia w ciągu minionego roku.

  • Proces odnowienia certyfikatu po 5 latach, pozwala uzyskać pewność EHEDG, że certyfikat tego urządzenia wciąż spełnia najnowsze kryteria certyfikacji, w tym także ze względu na zmiany w wytycznych EHEDG, na zmiany w kryteriach certyfikacji lub procedurach badawczych. Proces ten został ustanowiony w 2015 roku.
Dlaczego uszczelnienia elastomerowe są wymienione w certyfikatach?

Różne elastomery mogą mieć różne właściwości materiału. Doświadczenia wykazały, że różne materiały w tej samej konstrukcji mechanicznej, mogą wpływać na ocenę  czyszczenia urządzeń. Od 2009 roku w certyfikatach wymienia się elastomery, które były badane w metodzie CIP. Urządzenie jest tylko wtedy certyfikowane, gdy w jego konstrukcji zastosowano elastomery wymienionych w certyfikacie. Każdy elastomer wymieniony w certyfikacie musi być zbadany stosując metodę CIP opisaną w Dok. 2.

Czy ten sam element wyposażenia może posiadać dwa różne certyfikaty?

Tak. Na przykład, typ EL Kategorii I na skuteczność czyszczenia i typ EL Kategorii I Aseptyczna, w zastosowaniu do sterylizacji.

Czy ten sam element wyposażenia może być certyfikowany pod różnymi nazwami i sprzedawany przez różne firmy (ugoda między sprzedawcami)?

Tak, ponieważ indywidualne dokumenty certyfikacji zostaną wydane. Sprawozdanie z oceny certyfikatu będzie odnosić się do elementu z oryginalnego wyposażenia (według wyników badań lub sprawozdania z jego oszacowania).

Co należy zrobić z istniejącym certyfikatem jeśli nazwa firmy zmieniła się lub nazwa urządzenia uległa zmieniła się?

Pierwotny Instytut Certyfikacji wydaje nowy, uaktualniony dokument certyfikacji z jego nową nazwą. Jeśli istniejący certyfikat jest starszy niż 5 lat, należy przeprowadzić proces odnowienia certyfikacji po upływie 5 lat.

Jakie części z urządzeń „zamkniętych” są oceniane i certyfikowane przez EHEDG?

Elementy składowe z urządzeń zamkniętych są przeznaczone do czyszczenia cieczami według (CIP) (Certyfikowane jako EL Kategoria EL), tylko wewnętrzne, zwilżone powierzchnie/części są oceniane i certyfikowane w celu spełnienia kryteriów projektowych higienicznych zgodnych z wytycznymi EHEDG. Oznacza to, że pompy, zawory i czujniki w linii technologicznej, a także silnik, napęd, wzmacniacze lub rama (jeśli występuje) NIE są oceniane i certyfikowane pod względem oceny skuteczności czyszczenia, zgodnie z wytycznymi EHEDG. Tylko powierzchnie wewnętrzne będące w kontakcie z produktem, są oceniane i certyfikowane zgodnie z wytycznymi EHEDG i, jeśli to konieczne, badane pod kątem skuteczności czyszczenia według Dok. 2.

Jakie jest znaczenie Miesiąca i Roku na Znaku Graficznym Certyfikatu EHEDG?

Terminy na świadectwie oraz na Znaku Graficznym (Logo) Certyfikatu EHEDG mają wskazać miesiąc i rok, kiedy urządzenie było ostatnio sprawdzane i certyfikowane. Jeżeli nowe wytyczne zostały opracowane, a istniejące zostały zaktualizowane oraz metody badań poprawione, to ostatnio certyfikowany sprzęt musi spełniać bardziej szczegółowe kryteria zawarte w przewodnikach i / lub przejść bardziej specyficzne kryteria podczas badań. Urządzenia z certyfikatami wydanymi przed 2009 rokiem, były tylko sprawdzane pod względem zgodności z Dok. 8 EHEDG. Podczas gdy w  niedawno wydanych certyfikatach, zostały teraz uwzględnione wszystkie dokumenty EHEDG, odpowiednie do danego elementu wyposażenia. Urządzenia posiadające certyfikaty uzyskane w ostatnich dniach muszą spełniać kryteria z najnowszych wytycznych oraz z metod badawczych EHEDG. Z  wyżej opisanych powodów, od roku 2015, wszystkie certyfikaty będą odnawiane co 5 lat, aby upewnić się, że urządzenie spełnia najnowsze kryteria zawarte wytycznych oraz w metodach badań.

Czy wielokrotność elementów w urządzeniu może znajdować się na jednym Certyfikacie?

Jeżeli kilka elementów jest zaszeregowanych według tej samej kategorii certyfikacji, na przykład TYP EL Kategorii I, a ich projekty są podobne i znajdują się w tej samej  grupie obowiązujących Przewodników EHEDG, wówczas mogą one być wymienione na tym samym Certyfikacie pod warunkiem, że są certyfikowane w tym samym Miesiącu i Roku, zobacz wyżej wymienioną treść odpowiedzi na często zadawane pytania. Oznacza to, że producent może otrzymać jeden certyfikat dla grupy podobnych urządzeń, takich jak przepływomierze elektromagnetyczne, przepływomierze Coriolisa, pompy krzywkowe rotacyjne, pompy odśrodkowe, czujniki przeponowe, itp. W sprawozdaniu będą zawarte adnotacje z oszacowania badań czyszczenia dla każdego z podobnych urządzeń, jeśli okażą się to konieczne.