Traning and Education

Procedura Certyfikacji

Oszacowanie

Każdy element wyposażenia (urządzeń otwartych i zamkniętych) rozpatrywany do certyfikacji, musi być oszacowany przez którykolwiek z Autoryzowanych Instytutów Badawczych EHEDG. Wszystkie oceny będą zawierały "Przegląd Konstrukcji" i dla większości urządzeń zamkniętych, przeprowadzone zostanie badanie skuteczności czyszczenia, według Przewodnika EHEDG Dok. 2. Dla przeglądu projektu, każda nowa wersja rozwiązania jest rozpatrywana razem z dokumentacją rysunkową dostarczoną przez producenta, oraz z odpowiednimi wytycznymi EHEDG. Pompa na przykład, zostanie poddana przeglądowi pod kątem zgodności z wytycznymi EHEDG zawartych w dokumentach numer 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 i 35. Podczas  przeglądu, pewne cechy konstrukcyjne zostaną również zmierzone i zweryfikowane, na przykład chropowatość powierzchni i promienie wewnętrzne. Po przeprowadzeniu przeglądu projektu urządzenia, mogą zostać sformułowane zalecenia do ponownego projektowania ze względu na stwierdzone odchylenia od wytycznych EHEDG. Pewne odchylenia od higienicznych kryteriów projektowania znajdujących się w wytycznych, mogą być dopuszczalne, jeśli zostaną uznane za "technicznie nieuniknione" dla konkretnego urządzenia, ze względu na zachowanie jego poprawnego funkcjonowania. Po przeprowadzonym i pomyślnie zakończonym przeglądzie projektu, urządzenia otwarte mogą być bezpośrednio dostarczony do certyfikacji. Jednak większość urządzeń zamkniętych, będzie wymagała przeprowadzenia testów na skuteczność  czyszczenia według wytycznych EHEDG z Dokumentu nr 2. Dopiero po pomyślnym ukończeniu co najmniej 3 testów CIP, urządzenia zamknięte mogą być poddane certyfikacji.

Oszacowanie i badanie skuteczności czyszczenia urządzeń czyszczonych cieczami (Typu EL) jest przeprowadzane według kolejności opublikowanej w Procedurze Oszacowania (PDF).

Dla certyfikatu Typu ED, procedura certyfikacji jest oparta wyłącznie na przeglądzie dokumentacji projektowej, z wykonywaniem kolejnych czynności opublikowanych w Procedurze Oszacowania (PDF).

Zaświadczenie

Urządzenie, w którym uznano jego wykonanie jako zgodnie z wytycznymi EHEDG, w wyniku przeglądu dokumentacji projektowej i badania skuteczności mycia CIP (jeśli było potrzebne) przez Autoryzowany Instytut Badawczy EHEDG,  można przedłożyć do uzyskania certyfikatu EHEDG. Procedura certyfikatu zostanie zakończona przez jeden z Autoryzowanych Instytutów Badawczych i Instytut Certyfikacji EHEDG oraz po dokonaniu przeglądu przez co najmniej jeszcze jeden inny Autoryzowany Instytutu przed zaakceptowaniem EHEDG. Ponieważ urządzenia otwarte i czyszczone na sucho, nie mogą być obecnie testowane, dlatego muszą one być zweryfikowane przez wszystkie Autoryzowane Instytuty EHEDG przed certyfikacją. Po pomyślnym zakończeniu przeglądu dokumentów certyfikacji i akceptacji warunków umowy do używania znaku graficznego EHEDG, zwanym dalej "Certyfikatem Zgodności", zostanie on wydany dla urządzenia i będzie uwzględnione na liście urządzeń certyfikowanych na stronie internetowej EHEDG. Dla lepszego zrozumienia całego procesu tego postępowania, EHEDG opublikowało procedurę certyfikacji.

Schemat Blokowy Procedury Certyfikacji
Certyfikat Zgodności (z Prawem)

Certyfikat pokazuje nazwę, rodzaj i rozmiary urządzenia, materiały uszczelniające (patrz uwagi poniżej), firmę dostawcy, typ certyfikatu EHEDG z jego podkategorią, z unikalnym numerem referencyjnym sprawozdania z oszacowania i z oceny wydanej przez Instytut Badawczy oraz datę wydania i termin ważności.

Przykład Certyfikatu (PDF).

Uwaga - materiały użyte do uszczelek: W oparciu o doświadczenia badawcze i troskę o skuteczność czyszczenia różnych materiałów uszczelniających w higienicznie zaprojektowanym urządzeniu, certyfikat EHEDG, EL kategorii I, zawiera szczegółowe informacje na temat materiałów, które były testowane podczas certyfikacji.

Uwaga - różne rozmiary urządzeń: Próby są zazwyczaj wymagane dla wszystkich rozmiarów jednego typu urządzeń chyba, że można wykazać (na przykład poprzez modelowanie przepływu), że naprężenie styczne ścian i wymiana płynu w urządzeniu certyfikowanym są równoważne lub większe, w odniesieniu do rozmiarów, które nie były testowane.

Umowa Certyfikacji i Korzystania ze „Znaku Graficznego (Logo) EHEDG”

EHEDG Certyfikacja opiera się na umowie między EHEDG i firmą, która żądała certyfikacji komponentów. Umowa ta opisuje wszystkie szczegóły dotyczące używania znaku graficznego certyfikacji. W Załączniku nr 2, do zawartej umowy, wyszczególniono warunki korzystania ze znaku graficznego. Logo EHEDG urządzenia Certyfikowanego będzie zawierać datę (Miesiąc i Rok), wskazujące na okres kiedy zostało ono wydane. Certyfikat urządzenia może tylko być wystawiony przez jednego z Autoryzowanych Badawczych i Instytutów Certyfikujących EHEDG.

Okres Ważności Certyfikatu

W celu zachowania certyfikatu, zarówno dla rocznego przedłużenia jak i dla jego odnowienia na okres 5-lat, wymagane postępowanie, jest opisane tutaj (PDF).

Roczne Przedłużenie Okresu Ważności Certyfikatu

Roczne przedłużenie okresu ważności Certyfikatu musi być odnawiane co roku pod koniec grudnia. Autoryzowany Instytutu EHEDG, który przeprowadził certyfikację będzie żądać od posiadacza certyfikatu potwierdzenia, że konstrukcja urządzenia certyfikowanego nie uległa zmianie. Opłata za przedłużenie / opłata licencji, wynosi 500 euro za jeden certyfikat. Jeśli żadne zmiany nie zostały dokonane, certyfikat jest przedłużany na następny okres. Jeżeli posiadacz Certyfikatu wskazują, że niektóre zmiany w tym urządzeniu zostały dokonane w ubiegłym roku, wtedy Autoryzowany Instytut Badawczy EHEDG będzie wymagał dokumentacji dotyczącej tych zmian i ustali (we współpracy z innym Instytutem Badawczym i Certyfikacji), czy te zmiany uzasadniają ważność certyfikatu, czy też wymagają nowego przeglądu i / lub badania CIP (co może wymagać dodatkowych opłat, ustalonych przez Instytutu Bdawczy dokonujący tego przeglądu).

5-letnie Przedłużenie Okresu Ważności Certyfikatu

Dokumenty certyfikacyjne muszą być odnawiane co 5 lat, w zależności od daty podpisania w pierwszych roku certyfikacji. Dla projektu nowego urządzenia lub zmian w jego konstrukcji, musi być prowadzone ponowne badanie, jeśli jest to wymagane i ponowne wydanie dokumentów certyfikacji wraz z zaktualizowanym logo wydanym przez Autoryzowany Instytutu. Podczas procesu odnawiania Certyfikatu, zostaną wzięte weźmie pod uwagę wszelkie zmiany w Przewodnikach EHEDG, w schemacie Certyfikacji lub w procedurach badawczych, powstałe w ciągu ostatnich 5 lat. Opłata za odnowienie zostanie ustalona przez wykonujący ten proces Instytutu Badawczy.
Schemat Blokowy Przedłużania Ważności Certyfikacji (PDF).