Guideline Development
EHEDG i 3-A

 

Ujednolicenie przewodników EHEDG I Standardów 3-A

EHEDG i organizacja amerykańska 3-A Standardy Sanitarne, które mają wiele wspólnych celów i podobną misję, dążą do zwiększenia bezpieczeństwa żywności poprzez promowanie higieny w produkcji i w przetwórstwie żywności. Obie organizacje wymieniają między sobą swoje nowe opracowania przewodników i norm oraz dokonuję ich oceny przez ekspertów i poprzez komentarze przed publikacją tych materiałów. Najnowsze wydanie Słownika pojęć i określeń EHEDG, zostało opracowane we współpracy z 3-A , które można pobrać z sekcji Dokumenty Darmowe.

Struktura

W treści wszystkich przewodników EHEDG, w odsyłaczach zostały uwzględnione pojęcia zawarte w opracowaniach 3-A Standardy Sanitarne i znajdują się one w zestawieniu struktury dostępnej do pobrania (XLS).

Darmowe Dokumenty

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych.

Więcej informacji

Dalszy rozwój przewodników

Przewodniki są opracowywane przez EHEDG przy udziale ponad 400 aktywnych ekspertów w istniejących Grupach Roboczych, których członkowie podczas spotkań gromadzą wiedzę z przemysłu spożywczego, producentów urządzeń i wyposażenia oraz akademicką. Współautorzy tych opracowań dzielić się swoją wiedzą z innymi ekspertami przy pisaniu lub aktualizowaniu zawartości przewodników EHEDG, aby czytelnikom tych dokumentów dostarczyć jak najwięcej praktycznych wskazówek

Po zidentyfikowaniu przez wszystkich członków EHEDG odpowiednich zagadnień, którymi mogą być zainteresowane branże przemysłu spożywczego, należy te propozycje wysłać do Sekretariatu w celu opracowania nowych przewodników lub propozycji ich aktualizacji (PDF). Przedstawiane propozycje są rozpatrywane przez Podkomisję Produktów Portfolio i zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy EHEDG.

Po akceptacji propozycji, rozpoczyna się proces przygotowania i uruchomienia prac nad nowym dokumentem (PDF). Komitet Wykonawczy powołuje Grupę Roboczą oraz jej przewodniczącego oraz jej członków z wymaganym doświadczeniem, a także poprzez zaproszenie do współpracy wybranych ekspertów.

Więcej informacji na temat opracowywania nowych przewodników EHEDG oraz tytułów prac w toku ich realizacji, proszę zobaczyć na stronie Grupy Robocze.