EHEDG Committees
Zarząd Fundacji

The Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, którzy są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres maksymalnie trzech (3) lat i, którzy są uprawnieni do reelekcji na okres maksymalnie dwóch (2) kadencji. Członkami są: Prezydent, który oficjalnie reprezentuje EHEDG, Wice-Prezydent, Sekretarz i Skarbnik, przy czym jedna osoba może jednocześnie pełnić dwie ostatnie funkcje.

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za zarządzanie fundacją oraz realizacją jej zadań, jak również swoich decyzji i reprezentuje jej członków EHEDG w sądzie i poza sądem.

Zarząd Fundacji na dzień 01/2016:

Prezydent EHEDG
Ludvig Josefsberg

Wice-Prezydent EHEDG
Dr. Patrick Wouters

Skarbnik i
Sekretarz EHEDG

Piet Steenaard

 

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna składa się z Prezydenta i członków EHEDG, reprezentujących dwie osoby od producentów żywności, dwie od producentów sprzętu, dwie od dostawców usług i projektantów maszyn i urządzeń w sumie siedmiu (7) członków Rady.

Członkowie Rady Konsultacyjnej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat i mogą być ponownie wybrani na jeszcze kolejną drugą kadencję. Rada Konsultacyjna doradza w zakresie:

  • misji, wizji i strategii
  • rocznego programu i budżetu
  • powołuje Komitet Wykonawczy

Rada Konsultacyjna zbiera się co najmniej raz w roku. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej przekazuje istotne informacje w celu dokonania przeglądu z efektów z jej działania

Członkowie Rady Konsultacyjnej od 01/2015:

Georg Fleischer
Nestlé, Switzerland

Matilda Freund
Mondelez, Switzerland

Marie Sandin
Tetra Pak Processing
Systems, Sweden

Holger Schmidt
Endress+Hauser
Messtechnik, Germany

Ulf Thiessen
GEA Tuchenhagen, Germany

Hein Timmerman
Sealed Air, Belgium

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków EHEDG z różnych firm i instytucji, z wyłączeniem członków indywidualnych.

Jedyną rolą Walnego Zgromadzenia jest wybór Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i członków Rady Konsultacyjnej. Wybory przez Walne Zgromadzenie odbywają się co trzy (3) lata.

Komitet Wykonawczy

Komitet Wykonawczy składa się z członków Zarządu Fundacji, Przewodniczących i Współprzewodniczących Podkomisji. Przewodniczący i Współprzewodniczący Podkomisji są powoływani przez Zarząd Fundacji na wniosek Prezydenta na okres trzech (3) lat i mogą być ponownie wybrani maksymalnie dwa razy. EHEDG tworzy Sekcje Regionalne i Grupy Robocze, które są zarządzane przez liderów Podkomisji.

from left to right:
Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
Missing: Karel Mager, Michael Evers, Karl-Heinz Bahr

Członkowie Komitetu Wykonawczego EHEDG (PDF).

Każdy członek EHEDG może nominować kandydatów do Komitetu Wykonawczego. Rolą Komitetu Wykonawczego jest:

  • opracowanie strategii EHEDG na podstawie rocznego budżetu, opłat i planów
  • zatwierdzenie strategii przez Zarząd Fundacji
  • realizacja zatwierdzonego planu działania
  • przyjęcie i wspieranie programów działania Podkomisji
  • zarządzanie codziennymi sprawami operacyjnymi za pośrednictwem Sekretariatu EHEDG
  • organizacja wyborów
  • przekazywanie ważnych decyzji, postępu i osiągnięć do członków.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wraz z Skarbnikiem, wspierani przez Sekretariat EHEDG, działają w imieniu Komitetu Wykonawczego w zarządzaniu operacyjnym tej organizacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Statucie EHEDG , w Regulaminie Wewnętrznym, w Kodeksie Postępowania (PDF) oraz w Schemacie Organizacyjnym.